จันทะบุตร เ. .; แก่นจันทร จ. .; สวัสดี บ. .; อิ่มใจ พ. .; โทวรรณา ช. . ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 225–230, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.11. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248810. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.