วงศ์พรประทีป ส. .; ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. .; สันทัดการ ก. . การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 231–237, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.12. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248812. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.