ประดับเพชรรัตน์ ป. .; อรุณศรีมรกต ส. .; ปิยะพงษ์ จ. .; เจริญจิตร ก. . การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 247–257, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.14. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248815. Acesso em: 12 เม.ย. 2024.