ที่ดีอ.; สุริยะพ.; ศรีวรานันท์เ. ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 14, n. 2, p. 258-269, 28 ม.ค. 2021.