ศรีเกตุ โ. .; รอดคืน ส. .; บุญศรีชนะ ธ. . ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 270–284, 2021. DOI: 10.14456/paj.2017.16. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248818. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.