ชัยวิชาช.-; ทองสุข ไ.; เหง้าพันธ์ ธ.; สืบศรีห. ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 41-47, 28 มิ.ย. 2021.