ชิณแสนธ.; เชื้อกิตติศักดิ์ ร.; จังพลป.; ชนะชัย แ.; ภักดีไทยช. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 17-26, 28 มิ.ย. 2021.