ชิณแสน ธ.; เชื้อกิตติศักดิ์ ร.; จังพล ป.; ชนะชัย แ.; ภักดีไทย ช. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 17–26, 2021. DOI: 10.14456/paj.2021.2. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248892. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.