สะทองรอด บ.; วรรณะ ฤ. ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 112–119, 2021. DOI: 10.14456/paj.2021.14. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248943. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.