พิชัย ศ. .; โพธิรัตน์โส ญ. . การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 289–297, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248981. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.