จันทร์คง จ.; ช่วยชูหนู ณ. .; รักศีล ศ. . การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 311–321, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248985. Acesso em: 12 เม.ย. 2024.