ใคร้โท้ง ศ. .; รอดคืน ส. อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 49 –, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249051. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.