พิชัย ศ. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 165 –, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249061. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.