นาเมือง พ. .; พิมราช ส. .; จันทะบุตร เ. . การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 10–21, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249069. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.