เครื่องพาที จ. .; ส่งศร พ. .; จงรั้งกลาง น. . การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน ้าฝนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 30–40, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249079. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.