พริ้งเพราะ ช. .; กุลนิตย์ . เ. . ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 1–16, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249092. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.