เวชกามา น. .; แข็งขัน พ. . การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 17–30, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249093. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.