วิริยพัฒนทรัพย์ ป. . 3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 31–40, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249094. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.