ขัตติสะ อ. .; ดั้นเมฆ ข. .; ตีรอรุณศิริ ว. .; ห่างสูงเนิน ต. .; มหัทธนพรรค ส. . การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 41–50, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249095. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.