นวลฉวี ธ. .; ศรีสะอาด ก. .; แข็งขัน พ. . ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 51–61, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249096. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.