วิริยะอำไพวงศ์ ป. .; สูตรสุวรรณ แ. .; ชมนาวัง ป. .; ศรีสมุทร์ ณ. . โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 62–73, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249097. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.