มาวัน น.; แก้วประดิษฐ์ ว. แ. ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอส และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 74–84, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249098. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.