เครือคำ พ. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; จี้รัตน์ ป. .; เวชสิทธิ์นิรภัย . น. . ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 85–93, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249099. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.