ขันธ์เครือ ก. .; แสงคำเฉลียง ป. . ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 94–100, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249100. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.