ปะวะละ ธ. การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุข: กรณีศึกษาบ้านหนองเผือก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 101–111, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249101. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.