ประภาสะโนบล ม. .; มุ่งก่อกลาง . ส. .; ชุ่มจิตต์ ช. .; หลิมเล็ก . ส. . ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 112–122, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249102. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.