จำปาวะดี ท. .; แสนทวีสุข ณ. .; ประเสริฐวิทย์ ศ. .; ทาสีงาม . ศ. . ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 123–129, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249103. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.