บัวคีรี ค. .; เทพรัตน์ . ม. .; เทพรัตน์ . ธ. . การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 130–137, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249104. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.