อิฐรัตน์ ส.; ละครพล โ. .; พวงดอกไม้ ก. .; มีธรรม ป. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 138–143, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249106. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.