รอดอาวุธ เ.; พงษ์พูล ช.; จิอู๋ พ. .; ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช. . การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 168–177, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249110. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.