รอดคืน ส.; ศรีเกตุ โ. .; ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา . ช. . สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 178–193, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249111. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.