จันทร์ฉาย ณ. .; สนธิรอด จ. . การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 194–203, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249112. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.