ฐานเจริญ ก. . การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 204–215, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249113. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.