ดีจริง ก. .; สุทธะพินทุ . เ. การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม : จลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 216–228, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249114. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.