จงปลื้มปิติ จ. .; เวงสูงเนิน . พ. . การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 229–237, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249116. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.