สุขสมบูรณ์ ร. .; จันทร์ศิริ ช. . ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 238–247, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249117. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.