ธรรมปัทม์ P.; ศิริอมรพรรณ . S. . Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 124–135, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249124. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.