พิชัย ศ. .; ราชมณี ป. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 289–296, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249126. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.