อิ่มใจ P. .; ศรีสกุลเตียว P. .; รุจินานนท์ . N. .; แก้วบริสุทธิ์ S. . Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 297–304, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249127. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.