แพทย์ศาสตร U. ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 319–324, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249131. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.