พรรค์พิทักษ์ ส. .; สุทธิด่าง ป. .; ธรรมปัทม์ พ. . ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 325–334, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249134. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.