ปินะถา พ. .; ส่งศร พ. .; จงรั้งกลาง น. .; กลมสอาด พ. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 335–344, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249135. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.