แก่นจันทร์ C.; อิ่มใจ P. .; แก่นจันทร์ N. .; สวัสดี B. .; จันทะบุตร . L. .; โทวรรณา C. . Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius auratus. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 355–362, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249138. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.