พิมราช ส. .; บุตรศาสตร์ . ส. .; ธรรมปัทม พ. ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 363–371, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249142. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.