บุญคง ศ. .; หงษ์ลัดดาพร ช.; กุลวงษ์ . ส. .; ครุฑธกะ . ส. .; น้อยเมล์ พ. . การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 372–381, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249143. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.