แก้วพรม ไ. .; ขันมา ส. .; พลวิเศษ ว. .; อินทร์สำราญ ย. . การแยกเชื้อรา Aspergillus spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 382–391, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249144. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.