สุภาพ ณ.; วชิราภากร ฉ.; ธ้ารงยศวิทยากุล ไ.; วงศ์เณร จ. ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 248–259, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249203. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.