เยียนเพชร จ.; ธำรงยศวิทยากุล ไ.; วชิราภากร ฉ.; ส่งเสริมสกุล ป.; สมผล น.; วงศ์เณร จ. ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 260–268, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249204. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.