ธรรมวัง ส.; พรตระกูลพิพัฒน์ ส.; ศิริเสถียร ศ. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 269–277, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249212. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.