สมผล น.; ธ้ารงยศวิทยากุล ไ.; วิไลลักขณา โ.; เผือกเทศ พ.; เยียนเพ็ชร จ. ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 278–288, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249213. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.